A- POLÍTICA DE QUALITAT EN EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS


Laia Pellisa Ruana ha de assegurar-se que les dades personals de l'interessat siguin tractats de manera lícita, lleial i transparent, que han estat recollides amb fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb dits fins i havent de ser adequades, pertinents i limitats als necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats, adoptant-se les mesures tècniques raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.
Amb la finalitat d'adaptar-se a la normativa europea de protecció de dades, quan la Laia Pellisa Ruana obtingui les dades personals directament d'un interessat, haurà de:
1- Facilitar la identitat i les dades de contacte del responsable de Tractament i, si escau, del seu representant, les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades i els fins del tractament a què es destinen les dades personals així com la base jurídica del tractament.
2- Especificar els interessos legítims del responsable o d'un tercer quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'aquests interessos, els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals i, si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.
3- Cal indicar el termini durant el qual es conservaran les dades.
4- Informar de l'existència del dret a sol·licitar al responsable de Tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat i la seva rectificació o supressió o la limitació del seu tractament o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.
5- L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
6- Posar en el seu coneixement la possibilitat de presentar una reclamació davant una autoritat de Control.
7- Especificar si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per a subscriure un contracte i si l'interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.
8- Informar sobre l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i, almenys en aquests casos, informar sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat

B- CLÀUSULES PER A CLIENTS


Amb l'aprovació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals es manté la necessitat que les empreses recullin un consentiment inequívoc de cada client (persona física) de la que tingui, guardi i utilitzi les seves dades. Aquest consentiment es recollirà en fitxes habilitades a això i podran ser subjecte d'inspecció per l'Autoritat de Control.
La clàusula s'ha d'incorporar, segons l'activitat del client, en algun dels següents documents:
• Albarans
• Pressupost
• Contracte
• Fitxa de client
La clàusula no s'ha d'incorporar a les factures ja que aquestes no es signen i no podria provar el consentiment lliure i inequívoc per part del client.

C- CLÀUSULES A PÀGINA WEB


FORMULARI DE CONTACTE PÁGINA WEB

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’ informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’ assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Laia Pellisa Ruana
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i respondre la seva consulta.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que es exigible legalment, sent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l’ organització.
LEGITIMACIÓ PER A EL TRACTAMENT: Interès legítim de les parts per a donar resposta a la sol·licitud d’ informació.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos que existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.
ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades escrivint a Laia Pellisa Ruana, a Plaça Llibertat Nº4-Entresuelo 2ª, 43201 Reus (Tarragona) a més d’ acudir a l’ autoritat de control competent (AEPD)

FORMULARI DE NEWSLETTER


ALTA A NEWSLETTER
INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’ informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’ assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Laia Pellisa Ruana
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Informar-li dels productes i/o serveis de Laia Pellisa Ruana.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que es exigible legalment, sent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l’ organització.
LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Consentiment explícit al acceptar les condicions d’ us del formulari d’ alta a la nostra newsletter.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos que existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.
ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades escrivint a Laia Pellisa Ruana, a Plaça Llibertat Nº4-Entresuelo 2ª, 43201 Reus (Tarragona) a més d’ acudir a l’ autoritat de control competent (AEPD)

CLÀUSULES PER A SUBSCRIPTORS (UN COP REBIN ELS BUTLLETINS INFORMATIUS)

“De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, l’ informem que les seves dades formen part d’ un fitxer responsabilitat de Laia Pellisa Ruana, sent tractades amb la finalitat de donar servei al butlletí informatiu o newsletter en el que vostè s’ ha donat d’ alta.
Així mateix, li comuniquem que pot exercitar en el seu cas la baixa de l’ inscripció dirigint-se a Laia Pellisa Ruana a la següent Plaça Llibertat Nº4-Entresuelo 2ª, 43201 Reus (Tarragona). Així mateix podrà exercir el dret de baixa d’ aquest subscripció en el següent enllaç.

FORMULARIS “TREBALLA AMB NOSALTRES”

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’ informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’ assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Laia Pellisa Ruana
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Incloure la seva candidatura en futurs processos de selecció de l’ empresa.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conservaran durant un termini de 6 mesos desde la recepció del currículum. Esgotat aquest termini l’ empresa destruirà el currículum almenys que el candidat hagi enviat una actualització del mateix.
LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT: Consentiment explícit atorgat amb l’ acceptació de les condicions d’ us del nostre formulari.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos que existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.
ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades escrivint a Laia Pellisa Ruana, a Plaça Llibertat Nº4-Entresuelo 2ª, 43201 Reus (Tarragona) a més d’ acudir a l’ autoritat de control competent (AEPD)

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB

PROTECCIO DE DADES LAIA PELLISA RUANA: L’ empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals. Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal. La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a Finalitat: l’ atenció al usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per a el tractament de les seves dades personals es el consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’ enviar-nos / facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’ informi d’ això expressament o existeixi obligació legal. Laia Pellisa Ruana es compromet a guardar màxima reserva, secret i confidencialitat sobre l’ informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altre exigència legal. Drets: L’ interessat es titular dels drets d’ accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos. Així mateix, en qualsevol moment l’ interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament, així com la possibilitat d’ acudir davant l’ autoritat de control competent (AEPD). van ser recollides.
AVÍS LEGAL LSSI – CE: En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat Laia Pellisa Ruana li informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, informa de les següents dades: El titular d'aquest lloc web és: Laia Pellisa Ruana
NIF: 47855074D
Domicili social: Plaça Llibertat Nº4-Entresuelo 2ª, 43201 Reus (Tarragona)
USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
ÚS DEL PORTAL: La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Laia Pellisa Ruana o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Laia Pellisa Ruana ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Laia Pellisa Ruana dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(IV) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Laia Pellisa Ruana es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Laia Pellisa Ruana no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Laia Pellisa Ruana serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Laia Pellisa Ruana. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Laia Pellisa Ruana. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Laia Pellisa Ruana.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Laia Pellisa Ruana no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
MODIFICACIONS: Laia Pellisa Ruana es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
ENLLAÇOS: En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Laia Pellisa Ruana no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Laia Pellisa Ruana assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
DRET D’ EXCLUSIÓ: Laia Pellisa Ruana es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.
GENERALITATS: Laia Pellisa Ruana perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: Laia Pellisa Ruana podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Laia Pellisa Ruana i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza galetes i / o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació o personalitzes la forma en què es mostra el contingut. Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació. Les dades emmagatzemades són tractats per l'entitat Biofusió Centre Pilates Reus amb CIF 47855074D amb domicili social a Plaça llibertat, 4, entresol 2n, 43201, Reus i adreça de correu electrònic biofusioreus@gmail.com Les galetes poden classificar-se, en virtut de les seves característiques pròpies, dins de diverses categories. 1.Segons l'entitat que la gestioni:
• Galetes pròpies: Són aquelles que s'envien al teu ordinador i són gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del Lloc Web.
• Galetes de tercers: Són aquelles que s'envien al teu ordinador i no són gestionades per nosaltres sinó per una tercera entitat.
2. Segons el termini de temps que romanen activades: • Galetes de sessió: Aquest tipus de galetes recapten i emmagatzemen dades únicament mentre l'Usuari accedeix a al Lloc Web. • Galetes persistents: Mitjançant aquest tipus de galetes les dades segueixen emmagatzemats i poden ser accedits i tractats durant el període definit pel responsable de la galeta, i pot anar d'uns minuts a diversos anys.
3. Segons la finalitat: • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que el mateix ofereix, com per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
• Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedeix a l'servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, com ara l'idioma, la configuració regional des d'on s'accedeix a el servei, etc.
• Galetes d'anàlisi: Són aquelles que permeten a l'responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi de l'comportament dels usuaris dels llocs web als queestán vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris de el servei.
• Galetes publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, s'hagi inclòs en el lloc web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base als criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
• Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs a la seva pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació de l'comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la mateixa.
Esta tabla puede ser actualizada conforme a las cookies empleadas en cada momento. Te aconsejamos que consulte nuestra Política de Cookies de forma regular.
Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (Ver los enlaces facilitados en la tabla anterior, en el apartado de cookies de terceros).
Te informamos que, en cualquier caso, puedes deshabilitar o bloquear las cookies activando la configuración de tu navegador, permitiéndote rechazar la instalación de todas o algunas de las cookies. En caso de no permitir la instalación de cookies es posible que no puedas acceder a algunas de las funcionalidades del presente sitio web, y por tanto, tu experiencia como usuario en el sitio web resulte menos satisfactoria.
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. Para más información sobre cómo ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes navegadores, te remitimos al enlace pertinente:
Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitiosweb
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Opera http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Como usuario, puedes ejercitar los siguientes derechos: • Derecho de acceso: Tienes derecho a obtener por parte de la empresa confirmación de si se están tratando o no tus datos personales que, y en su caso, qué datos trata.
• Derecho de rectificación: Tienes derecho a obtener por parte de la empresa, la rectificación de los datos personales inexactos que te conciernen. En la solicitud de rectificación deberás indicar los datos que deseas que se modifiquen.
• Derecho de oposición: Tienes derecho a oponerte en cualquier momento, por motivos relacionados con tu situación particular, a que datos personales que te conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo de la empresa. En ese caso, la empresa dejará de tratar los datos personales, salvo que acreditemos motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre tus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• Derecho de supresión: Tienes derecho a obtener por parte de la empresa, la supresión de los datos personales que te conciernan.
• Derecho a la portabilidad de los datos: Tienes derecho a que la empresa transfiera tus datos personales a otro responsable del tratamiento. Solo es posible ejercer este derecho cuando el tratamiento esté basado en la ejecución de un contrato o en tu consentimiento y el tratamiento se realice por medios automatizados.
• Derecho a la limitación del tratamiento: Tienes derecho a solicitarnos que suspendamos el tratamiento de tus datos cuando: impugnes la exactitud de los datos, mientras la empresa verifica dicha exactitud; hayas ejercido el derecho de oposición al tratamiento de tus datos, mientras que se verifica si los motivos legítimos de la empresa prevalecen sobre los tuyos como interesado.
• Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles: Tienes derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo similar.
En cualquier momento, podrás ejercitar estos Derechos, mediante un escrito y acreditando Tu personalidad dirigido a Biofusió Centre Pilates Reus, con dirección en Plaça Llibertat, 4, entresòl 2º, 43201, Reus, o a través de la dirección de correo electrónico: biofusioreus@gmail.com . Además, podrás presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideras que el tratamiento de datos personales infringe la legislación aplicable.

D- AVIS LEGAL PER A CANDIDATS A TREBALLAR A L'EMPRESA


De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Laia Pellisa Ruana amb NIF 47855074D i domicili a Plaça Llibertat N º 4-Entresòl 2a, 43201 Reus (Tarragona ), amb la finalitat de poder realitzar l'entrevista com a candidat al lloc de treball. En compliment amb la normativa vigent, Laia Pellisa Ruana informa que les dades seran conservades durant el termini establert legalment.
Laia Pellisa Ruana informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la Laia Pellisa Ruana es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt; a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD).
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
En darrer lloc, la Laia Pellisa Ruana informa que amb la recepció del present document atorga el consentiment exprés a manera de base jurídica per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

E- CLÀUSULA LEGAL EN CORREU ELECTRÒNIC


Per a l'enviament de correus electrònics, Laia Pellisa Ruana pot incorporar la present clàusula legal, perquè per defecte surti en tots ells, així complirà amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades.
"La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu (s) adjunt (s), enviada des de Laia Pellisa Ruana, és confidencial / privilegiada i està destinada a ser llegida només per la (es) persona (es) a la (es ) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de Laia Pellisa Ruana i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a Plaça Llibertat Nº4-Entresuelo 2ª, 43201 Reus (Tarragona).
Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l'empleat o l'agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça esmentada. Gràcies "
CLIENTS ONLINE
TRADUIR